Det var på det anrika herresätet Hammarshus staden Kristianstad blev till.
Här skrev Christian IV den 22 maj 1614 fundationsbrevet till sin stad på Allön.

Vid tiden för Kristianstads tillkomst ägdes Hammarshus av en av det danska rikets mest framstående herrar, Otto Lindenow, tillika gammal skol- och jaktkamrat till kung Christian. Till Hammarshus hörde närmare 70 gårdar med vidsträckta marker, däribland obebodda Allön. Det var här som kungen hade fått för sig att uppföra sin nya stad. En komplicerad bytesaffär genomfördes som gjorde Christian IV till ägare av Hammarshus med ägor, inklusive sumpiga Allön.

Under Christian IV förvandlades Hammarshus raskt till kungsgård och säte för länsmannen (landshövding) och blir det första länsresidenset i nybildade Kristianstads län. Här inrättades även Kristianstads första länsstyrelse.

I mer än ett halvt årtusende, fram till utdikningen av Nosabysjön på 1860-talet, låg Hammarshus magnifikt beläget invid stranden av Nosabyviken. Den mäktiga adelsätten Galen huserade här på 1300-talet. Under århundradet som följer återfinner vi den ännu mäktigare adelsätten Brahe.

Under 1600-talets andra hälft slår krig hårt mot det vallgravsomgärdade Hammarshus och borgen ödeläggs. Kronofogden Jakob Ulf blir i slutet på århundradet ny ägare till Hammarshus. I ett kungligt brev från Karl XI ges han rätt till avkastning från ett antal åldrätter längs med kusten.

Detta privilegium existerar fortfarande. Och ännu in på 1970-talet erlade ålfiskarna fortfarande sin ersättning i levande ålar som transporterades i stora tunnor till Hammarshus. När Linné på sin skånska resa 1749 besökte Hammarshus fann han en enkel mangårdsbyggnad i korsvirke som Jakob Ulf låtit uppföra invid ruinen av den gamla raserade borgen.

Nuvarande huvudbyggnad är från 1789. Det var ägaren Erik Benzelstierna som då lät uppföra sitt nya slott – ett av de första skånska slott som utrustades med dubbelt sadeltak – ovanpå resterna av den gamla borgen, i vars källare den medeltida fängelsehålan ännu finns bevarad. Under några årtionden på 1800-talet var Hammarshus bostad åt häradshövdingen då också Villands härads domarkansli förlades hit. Vid århundradets mitt blev riksdagsmannen Ola Ohlsson ny ägare och i hans släkts ägo stannade egendomen till 2006 då huvudbyggnaden köptes av ett konsortium av köpmän med rötter i Kristianstadstrakten.

Det hade då förflutit närmare 400 år sedan Christian IV på Hammarshus hade utfärdat det så avgörande brevet om Kristianstads tillkomst. Det var från bryggan invid den då ståtligt trelängade tvåvåningsbyggnaden med trappstensgavlar han båtledes tagit sig över Nosabysjön till Allön för att personligen övervaka utstakningen av stadens tomter. Det var på mark tillhörande Hammarshus som Kristianstads uppstod.

Det framstår alltså som en underdrift att konstatera, att Hammarshus är moder till Christians stad på Allön.

 

Kenth Olsson

 

Aktuell med boken ”400 år i Christians stad”.